Vedtægter

Vedtægter for Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Stiftet den 29. august 1968

§ 1 Navn og Hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Bøsserup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Odsherred Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det af Odsherred Kommune fastsatte regulativ, at forsyne ejendommene inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse. Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen. Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt. 

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Odsherred Kommune fastsatte regulativ. Ved indmeldelsen udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelse i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene, med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af Odsherred Kommune fastsatte regulativ og godkendte takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til anden forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der
ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (Købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i en weekend eller på en helligdag i maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 3 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, være opført på dagsordenen, og skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Revideret budget for året efter det aflagte regnskabsår samt budget for det efterfølgende år (inklusive bestyrelseshonorarer) fremlægges til godkendelse
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer og sekretær
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1.suppleant og 2.suppleant
 10. Valg af godkendt revisor
 11. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, samt når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende om indkaldelse ledsaget en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Der udarbejdes et referat af de på general- såvel som ekstraordinær-generalforsamling trufne beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og underskrives af referenten. Referatet udsendes inden 3 uger fra generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt.

Et medlem kan dog ud over sin egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden for 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen. Formanden vælges hvert år og de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur hvert andet år, således er kasserer på valg i ulige årstal og sekretær er på valg i lige årstal.

Herudover er hvert år valgt en 1. og en 2. suppleant, som ved ekstraordinær afgang fra bestyrelsen, efter tur indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Suppleanter kan inddrages efter behov til praktiske opgaver.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale, og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Der udbetales bestyrelseshonorarer som godkendt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvar for føring af regnskab samt at opstille årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og alle beslutninger registreres skriftlig, med kopi til hvert bestyrelsesmedlem.

Alt væsentligt arkivmateriale som vedtægter, referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, regnskaber, beslutninger samt skøder, deklarationer og tegninger m.m. opbevares digitalt på selskabets pc med backup og på en sikker cloud-løsning fx OneDrive, der er tilgængelig for bestyrelsens medlemmer. Ældre ikke-digitaliseret opbevaringsværdigt arkivmateriale opbevares på vandværket.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision og/eller udarbejdelse af regnskab foretages af den generalforsamlingsvalgte, godkendte revisor.

Generalforsamlingen beslutter fra år til år hvilken type af nedenstående erklæring, der skal benyttes:

 • Regnskabsmæssig assistance
 • Review
 • Udvidet gennemgang eller
 • Revision

Årsregnskabet underskrives af revisoren, bestyrelsen og dirigenten.

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 30. maj 2021, hvor de er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling og erstatter hermed vedtægterne af 31. maj 2014.

Underskrevet af:

Lars Christensen, dirigent
Thomas Knygberg, formand
Robert Bech Nielsen, kasserer
Arne Cederholm, medlem
Johannes Hecht-Nielsen, medlem

Se Vedtægter i printvenlig version (PDF)

Vedtægter for Bøsserup Vandværk a.m.b.a. 30. maj 2021

Siden sidst redigeret 6. juni 2021