Spørgsmål og svar om nødforsyningsforbindelse

Her vil vi besvare alle spørgsmål om projekt nødforsyningsforbindelse. Send os dit spørgsmål, og vi vil svare inden for 1-2 dage.

Spørgsmål 1

Kan I oplyse hvad optagelsen af lån vil betyde for andelshaverne (krav om øget indskud eller betales det over driften)?

Martin Bo Sørensen, 15. april

Svar

Der vil ikke blive stillet krav om øget indskud. Lånet vil blive betalt over driften både ved låneoptagelse og hvis vi ikke optager lån. I første tilfælde vil vi blot fordele betalingen over lånets løbetid. Vi kender ikke løbetiden på lånet, men vi vil søge om længst mulig løbetid, da den faste rente pt er meget lav.

Robert Bech Nielsen, 15. april

Spørgsmål 2

Tak for jeres store arbejde med at sikre driften af vores vandværk. Jeg vil bare høre hvordan linjeføringen er mellem de to vandværker – altså hvor skal der graves?

Mette Axelsen, 15. april

Svar

Linjeføringen for nødforsyningsforbindelsen vil gå mellem Bøssebjerg og Bøsserup Vænge langs Bøsserup Mark. Se kortet herunder.

Kort over linjeføring for nødforsyningsforbindelse

Thomas Knygberg, 16. april

Spørgsmål 3

  1. Jeg er personlig umiddelbart positivt stemt, men at antage, at hvis man ikke svarer opfattes det som et ja er noget uheldigt – man kunne ligeså godt at antage det modsatte.

    Martin Bo Sørensen, 15. april

  2. Da der ikke skal blive tvivl om lovligheden, mener vi, at vi skal have en juridisk udtalelse, hvorvidt det er lovligt, at ikke afgivne returmails kan betragtes som ja ja (altså accept af begge spørgsmål). På en generalforsamling er det de afgivne stemmer, der tæller og vi mener, at det også skal gøre sig gældende her.

    Rudy Ploug og Steen Sørensen, 15. april

Svar

Omkring lovligheden af at betragte ikke afgivne returmails som ”ja, ja” har bestyrelsen forud for beslutningen konsulteret Dorte Bøge Sørensen, formand for Vandfællesskabet i Odsherred – VIO, som også er jurist. Hun bekræftede, at dette var fuldt lovligt. Men da flere andelshavere har stillet spørgsmål ved fremgangsmåden, ønsker vi i bestyrelsen ikke at anvende en fremgangsmåde, som er legal men ikke har legitimitet blandt andelshaverne. Derfor vil de ”ikke afgivne returmails” ikke blive talt med.

Thomas Knygberg, 16. april

Spørgsmål 4

Projektet er meget fornuftigt og det har været drøftet i den tidligere bestyrelse. Det er blevet aktuelt nu, hvor Odsherred Forsyning har overtaget Egebjerg Vandværk og at en evt. reparation af vandtanken på Bøsserup Vandværk kommer på tale. For at kunne tage stilling til forslaget vil vi godt have flere oplysninger, som man jo ville få på en generalforsamling.

Vi foreslår, at bestyrelsen udsender:

  • Regnskab 2019
  • Budget 2020/2021 med de 2 finansieringer
  • Bilag 4 (fra sidste bestyrelsesmøde) Udkast til en kontrakt på etablering og benyttelse af nødforsyningsledningen som forhandlingsgrundlag med Odsherred Forsyning
  • Bilag 5 (fra sidste bestyrelsesmøde) De to alternativer er udregnet i økonomisk forecast.

Rudy Ploug og Steen Sørensen, 15. april

Svar

Tak for forslaget om at lægge de nævnte dokumenter frem. Det er en rigtig god idé, så nu lægger vi alle dokumenterne op her på hjemmesiden og skriver ud til andelshaverne, at vi har gjort det.

Årsrapport 2019

Resultatopgørelse 2018 og 2019

Budget 2020/2021 med de 2 finansieringer

Bilag 4 (fra sidste bestyrelsesmøde) Udkast til en kontrakt på etablering og benyttelse af nødforsyningsledningen som forhandlingsgrundlag med Odsherred Forsyning

Bilag 5 (fra sidste bestyrelsesmøde) De to alternativer er udregnet i økonomisk forecast

Thomas Knygberg, 16. april

Spørgsmål 5

På hvilken side af min hæk skal den ønskede vandledning nedgraves? Det er mig der bor på Bøsserup Mark 2, altså matrikel 11u.

Peter Torp, 17. april

Svar

Jeg kan godt se, at tegningen mange steder ikke er korrekt. Det er kun en grov skitse. Men nødforsyningsledningen kommer helt sikkert ikke ind på din grund. Da der er meget kort afstand mellem din hæk og asfaltvejen ved jeg, at entreprenøren vil forsøge at skyde ledningen igennem ud for din grund frem for at grave for ikke at risikere at ødelægge hverken hæk eller vej.

Thomas Knygberg, 17. april

Spørgsmål 6

Tak for godt arbejde og skrivelser. På hvilket grundlag hviler mistanken om, at der igen vil dukke bakterier op ?

Søren Albæk Madsen, 18. april

Svar

Da vi i efteråret havde konstateret 1-2 coliforme bakterier pr. 100 ml i rentvandstanken, fik vi foretaget en videoinspektion, som viste, at der efter al sandsynlighed var trængt vand ind i rentvandstanken langs en rørgennemføring under terrænniveau. Årsagen til dette var formentlig, at der var et stort vandtryk udefra på grund af længerevarende nedbør. Da vi næsten havde besluttet os for at reparere tanken, forsvandt bakterierne imidlertid igen. Mange andre vandværker har oplevet det samme som os, og erfaringen er også her, at bakterierne kommer igen.

Thomas Knygberg, 18. april

Spørgsmål 7

Vi kan ikke helt forstå, hvad ansvarsforpligtigelsen for os bliver ved at være medstifter af et så stort lån? Stort er måske et stort ord, men alligevel. Vi vidste faktisk ikke, at vi var andelshavere af et vandværk – måske lidt dumt. Men hvad risikerer vi?

Lone Lyager og Jan Ljungberg, 1. maj 2020

Svar

Omkring det at være andelshaver så er det sådan, at når man køber en ejendom i Bøsserup og skal have leveret drikkevand, så bliver man automatisk andelshaver i det forbrugerejede Bøsserup Vandværk a.m.b.a., som har pligt til at levere vand til ejendommene i området.

I spørger tillige, hvad I risikerer og hvilken ansvarsforpligtigelse I har? Svaret finder vi i finder vi i foreningens vedtægter § 5, hvor der står: ”For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital”. I kan med andre ord aldrig komme til at hæfte for mere end det indskud, som I allerede har betalt for at være medlem.

Der er efter bestyrelsens opfattelse ingen risiko forbundet med at finansiere nødforsyningsledningen ved at optage et lån. Bestyrelsen har udarbejdet økonomiske fremskrivninger for foreløbig fem år frem og sikret os, at vi har den nødvendige likviditet til at kunne afdrage på lånet i perioden. Desuden er det en betingelse for at vi kan optage lånet i KommuneKredit, at Odsherred Kommune stiller en garanti for det beløb, vi låner.

Robert Bech Nielsen, 2. maj 2020

Spørgsmål 8

Jeg vil gerne vide om det har omkostninger til andelshavere i Bøsserup Vandværk.

Gyda Mosbak, 2. maj 2020

Svar

Du spørger om projektet har omkostninger for andelshaverne. Det korte svar hertil er: Nej, det har det ikke. Men lad mig uddybe svaret. Vi optager et lån til projektet i KommuneKredit til en rente, der pt er 0%. Og KommuneKredit opkræver ikke bidrag, som almindelige realkreditinstitutter gør. Det eneste vi derfor skal betale, er afdrag på lånet, og den post er indregnet i vores budgetter.

Robert Bech Nielsen, 3. maj 2020